Miljøkonsekvensrapport om udvidelse af Avernakke Pier i offentlig høring

13-10-2022

I forbindelse med udvidelsen af Avernakke Pier, er der blevet udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Den sendes i høring fra den 12. oktober til den 7. december 2022.

ADP A/S ønsker at etablere en ny supplerende kajplads ved den eksisterende pier ved Avernakke, ved Nyborg, således at der kan anløbe 2 skibe ad gangen med dybgang på 9 m. Den supplerende kajplads etableres ved at udbygge den eksisterende pier.

Koppers har gennem de seneste år øget produktionskapaciteten og samtidig er udviklingen gået i retning af større tankskibe. En del af de tankskibe, der lægger til kaj på Avernakke terminalen i Nyborg, er i dag dobbelt så store som for bare 5 år siden – en udvikling, der kræver mere vanddybde og en længere kaj.

Havneudvidelsen kræver, at der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering om vurdering af virkning på miljøet (VVM).

Formålet med miljøvurderingen af havneudvidelsen er at vurdere de påvirkninger af miljøet, som projektet vil medføre. Miljøkonsekvensrapporten skal give myndighederne et godt beslutningsgrundlag, inden det afgøres, om projektet kan realiseres.

De primære miljøpåvirkninger ved projektet vurderes at være relateret til støj- og emissionspåvirkninger samt visuelle påvirkninger af tilstødende boligområder. Derudover vil det marine miljø også blive påvirket ved uddybning og klapning.

Støj- og emissionspåvirkningen forekommer i både anlægs- og driftsfasen, men forventes begrænset til selve projektområdet. Den visuelle påvirkning forekommer i driftsfasen og vil berøre nærområdet omkring Nyborg Fjord.

Påvirkningen fra sedimentspredningen er begrænset til anlægsfasen, men vil berøre både lokalt i Nyborg Fjord og klappladsen og området omkring.

I miljøkonsekvensrapporten er der foretaget en vurdering af påvirkninger af en lang række emner samt afværgeforanstaltninger for hvert vurderet miljøemne.

Evt. bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten kan frem til 7. december 2022 sendes til Trafikstyrelsen, vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journal nr.: 2021-003903.