CEF Transport Newsletter – Maj 2023

16-05-2023

Velkommen til dette CEF Newsletter, hvor der er fokus på igangværende og kommende ansøgningsrunder og på Trafikstyrelsens løbende tilsyn med EU-støtteaftalerne.

Deadlines for de kommende ansøgningsrunder, som beskrives nedenfor, kan opsummeres i følgende tabel:

Ansøgningsrunde Deadline for projektbeskrivelse Deadline for ansøgningsudkast EU-deadline
Militær mobilitet 19/6 - 2023 23/8 - 2023 21/9 - 2023
Alternative brændstoffer 5/9 - 2023 12/10 - 2023 7/11 - 2023
Generelle ansøgningsrunde Oktober 2023 December 2023 Januar 2024

For English summary, please go to the end.

De generelle ansøgningsrunder – Multi Annual Programme

For den generelle ansøgningsrunde, som sluttede i 2023, forventer Kommissionen fortsat af afslutte deres evaluering til slutningen af juni 2023, hvor deres indstilling forelægges CEF-komiteen til godkendelse.

På det samme møde til juni i CEF-komiteen forventes arbejdsprogrammet for den næste generelle ansøgningsrunde at blive vedtaget. Ansøgningsrunden planlægges annonceret til september 2023 og med ansøgningsfrist i januar 2024.

Det er samtidig værd at bemærke, at det er besluttet, at det resterende CEF-budget for de generelle ansøgningsrunder tildeles ved denne ansøgningsrunde. I praksis betyder dette, at der for de følgende år vil være meget få midler, om nogen overhovedet, til dette formål. 

 

Kommende ansøgningsrunde indenfor militær mobilitet

Den tredje, og foreløbigt sidste ansøgningsrunde, hvor man støtter projekter, der har både et civilt og militært formål annonceres d. 3.5.2023, med ansøgningsfrist til Kommissionen d. 21.9.2023. Det samlede budget for EU-støtten er 790 millioner EUR til alle medlemsstater, svarende til knapt 6 mia. DKK.

Som ved tidligere ansøgningsrunder, udsender Transportministeriet en CEF-nyhed, hvor fristerne for indsendelse af henholdsvis projektbeskrivelser vil være 19.6.2023 for og for indsendelse af et samlet udkast til ansøgning vil være 23.8.2023. Se henvisning til nyheden her.

 

Kommende ansøgningsrunde indenfor alternative brændstoffer

På området for udrulningen af alternative brændstoffer har det været muligt løbende at søge om CEF støtte under den såkaldte Alternative Fuel Infrastructure Facility, AFIF. Den femte og i denne omgang foreløbigt sidste ansøgningsrunde indenfor AFIF er planlagt med forventet ansøgningsfrist d. 7.11.2023. Der vil senere komme en CEF-nyhed på Transportministeriets hjemmeside om ansøgningsrunden. Tentativt forventes det, at der vil være deadline d. 5.9.2023 for indsendelse af projektbeskrivelser og d. 12.10.2023 for indsendelse af et samlet udkast til ansøgningen.

For de hidtidige fire ansøgningsrunder på AFI-området, har efterspørgslen efter EU-støttemidler generelt været mindre end forventet fra Kommissionens side. Ved fremsendelse af ansøgninger med høj kvalitet, er chancerne for at modtage CEF-støtte således relativt gode. Man skal dog være opmærksom på, at der er krav om ekstern lånefinansiering til projekterne, enten fra en forhåndsgodkendt låneinstitution eller en låneinstitution efter eget valg. Der er endvidere fra Kommissionens side krav om en vis fordeling af ansøgninger mellem de to forskellige låneinstitutioner. For nærmere at forstå denne dynamik, anbefales det at opsøge yderligere viden om disse forhold inden udarbejdelsen af eventuelle ansøgninger.

 

Trafikstyrelsens tilsyn med projekter under CEF II

Under det tidligere CEF-program, CEF I, udførte Trafikstyrelsen sin tilsynsrolle primært gennem valideringen af de årlige Action Status Reports, ASR, og afsluttende rapporter. Under CEF II er der ikke længere de samme systematiske afrapporteringer til CINEA, som naturligt giver et indblik i projekternes status. Men kravene fra Kommissionens side til medlemsstaternes tilsynsrolle er i princippet ikke ændret.

Fra dansk side har man haft en dialog med CINEA om medlemsstatens tilsynsforpligtelse under CEF II, herunder dets legale fundering. I den forbindelse hedder det sig, at medlemsstaten ved udstedelsen af et Letter of Support til ansøgerens CEF-ansøgning, samtidig bør få adgang til ansøgerens projekt gennem EU’s Funding & Tender Portal. Adgangen bør gælde både under ansøgningsprocessen, og efterfølgende, såfremt ansøgningen tildeles EU-støtte. Herved sikres der mulighed for medlemsstatens forpligtelse til at følge med i et projekts implementering.

For at få et mere systematisk og ensartet tilsyn med projekterne under CEF II, har Transportministeriet bedt Trafikstyrelsen om at udmønte følgende tilsynsproces:

a.    To gange årligt anmodes støttemodtagerne om at udfylde et simpelt fremdriftsskema og samtidig fremsende kopi af udarbejdede tekniske/finansielle rapporter.

b.    Trafikstyrelsen samler de indhentede oplysningsskemaer fra hver støttemodtager i en samlet tilsynsrapport vedr. CEF-projekter.

c.    Tilsynsrapporterne udarbejdes to gange årligt, hhv. i september og februar og indsendes til Transportministeriet.

d.    Såfremt der arrangeres site-visits, evt. i samarbejde med CINEA, gives Trafikstyrelsen mulighed for at deltage i dette.

Efterhånden som der bevilges CEF midler til nye projekter og støtteaftalerne underskrives, vil projekterne blive omfattet af denne nye form for tilsyn.

For yderligere information om CEF, kontakt venligst:

Transportministeriet, v/ Elise Regitze Voss: erv@trm.dk, og/eller

Trafikstyrelsen, v/ Henrik Tornblad: htor@trafikstyrelsen.dk

 

Brief English Version

The results for the general CEF call, with deadline back in January 2023, are expected by the end of June 2023. A similar general CEF call is planned for autumn 2024, probably with a deadline in January 2024. This call may be the last general call in the current budget period (2021-2027) with a relatively high budget allocation.

The next Military Mobility call is expected to be announced in early May 2023, with a deadline to the Commission of 21 September 2023. The fifth and final on-going call under the Alternative Fuel Infrastructure Facility is expected to have as cut-off date 7 November 2023.

For all up-coming calls you are recommended to consult with the webpage of the Ministry of Transport, where further details and deadlines for each call will be announced in due time.

For all new grant agreements signed under the CEF II budget, there will be a new monitoring scheme introduced. This will be done to safeguard the obligations of the member states to monitor the status and implementation of the various projects co-funded with CEF funds. In practical terms, the monitoring will be done giving the member state access to your application and subsequent grant under the EU Funding and Tender Portal, and by completing on a biannual basis a simple questionnaire on the status of your work packages. This questionnaire will be forwarded electronically to each applicant, typically in February and September.

 

For more CEF information, please contact:

Ministry of Transport, by Elise Regitze Voss: erv@trm.dk, and/or

Danish Civil Aviation and Railway Authority, by Henrik Tornblad: htor@trafikstyrelsen.dk