Effektiv miljøvurdering af anlægsprojekter kræver grundig forberedelse

02-03-2023

I 2022 kunne Trafikstyrelsen miljøscreene 80 procent af alle anlægsprojekter inden for fristen på 90 dage. Tre forhold skal være på plads hos bygherre, hvis miljøvurderinger af store anlægsprojekter ikke skal tage for lang tid, lyder vurderingen.

Trafikstyrelsen er miljøvurderingsmyndighed for alle de anlægsprojekter i Danmark, der bliver planlagt på erhvervshavne, statslige jernbaner eller veje.

Det betyder i praksis, at Trafikstyrelsen har ansvaret for at miljøscreene alle ansøgninger fra bygherrer for at vurdere, hvorvidt miljøet kan blive påvirket i en grad, så der er behov for en miljøvurderingskonsekvensrapport (VVM-rapport).

Ifølge kontorchef Jan Albrecht viser Trafikstyrelsens årsrapport for 2022, at det sidste år var muligt at miljøscreene 80 procent af de 37 anlægsprojekter inden for de lovbestemte 90 dage:

De sidste 20 procent af sagerne tog noget længere tid, fordi der typisk kommer oplysninger ind i høringsperioden, som bygherren skal have mulighed for at forholde sig til, inden der bliver truffet afgørelse. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger imidlertid i høj grad af, hvor godt forberedt bygherre er på hele den miljøvurderingsproces, der ligger før og efter høringsperioden.

Det er ikke alle projekter, der er VVM-pligtige og skal gennemgå en miljø­konsekvensvurdering. Nogle sager bliver screenet i forhold til, hvorvidt der er tale om VVM-pligt, hvilket kan klares inden for 90 dage, hvis projektet i øvrigt er belyst fra starten.

Tre veje til effektive miljøvurderinger af anlægsprojekter

Når det kommer til miljøkonsekvensvurderinger, er der ifølge kontorchefen især tre forhold, som skal være på plads for at sikre en hurtig sagsbehandling:

I Trafikstyrelsen vil vi gerne lykkes med en effektiv sagsbehandling, men det kræver typisk, at bygherre har fokus på tre forhold. Projektet skal for det første være godt forankret i den kommunale planlægning. Dernæst skal borgerne og politikerne være godt klædt på til at forstå, hvorfor projektet er nødvendigt. Og så skal selve miljøkonsekvensrapporten være af høj kvalitet, så der fx ikke mangler lovpligtige elementer.

Dialog er den bedste start

Jan Albrecht opfordrer til, at bygherre drøfter miljøsagerne med Trafikstyrelsen, før miljøvurderingsprocesserne går i gang.

Vi går altid gerne i dialog med bygherre om, hvordan de selv kan bidrage til en bedre fremdrift, så vi kan få miljøvurderet sagerne hurtigt og grundigt.