Høring: Regler for jernbanekøretøjer bliver tilpasset

14-09-2023

Trafikstyrelsen har sendt tre bekendtgørelser i høring, der blandt handler om at tilpasse reglerne for rangerlokomotiver, veterantog og kørsel under Storebælt og Øresund. Høringsfristen er den 26. september 2023.

Trafikstyrelsen har, som led i det løbende arbejde med at kvalitetssikre reglerne for køretøjer på jernbaneområdet, udsendt tre bekendtgørelser i offentlig høring.

Det sker på baggrund af en række erfaringer med både praksis og bekendtgørelserne på jernbaneområdet.

  • Bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet
  • Bekendtgørelse om ophævelse af tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet
  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet.

Du kan se alle ændringsforslagene her på Høringsportalen.

Rangerlokomotiver, veterantog og tog under Storebælt

Udkastet til bekendtgørelsen om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet indeholder bl.a. følgende væsentlige ændringer: 

  • Rangerlokomotiver har været undtaget fra EU’s interoperabilitetsdirektiv og dermed været underlagt national godkendelse. Det har dog vist sig at have meget begrænset betydning, hvorfor denne undtagelse nu bliver fjernet. 
  • Der bliver også indført en godkendelsesordning med lempeligere dokumentationskrav for veterantogskøretøjer. Det sker med henvisning til, at disse køretøjer kun bliver anvendt i begrænset omfang og ikke kommercielt. 
  • Det tidligere krav om godkendelse af alle køretøjer, der skal køre i de lange tunneller under Storebælt og Øresund, genindsættes i bekendtgørelsen. Det sker for at tydeliggøre overfor udenlandske operatører og Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA), at der i Danmark findes disse lange tunneller, hvor der gælder særlige krav i forhold til brand og evakuering. 
  • Desuden er en bestemmelse om test og transport opdateret, så den afspejler det egentlige behov og den administrative praksis på området. Der er bl.a. indført en ny testform, der giver mulighed for overvåget prøvedrift med passagerer. 

EU-lovgivning ændrer krav

Som følge af EU-lovgivningen skal bekendtgørelsen om tekniske krav til arbejdskøretøjer ophæves.

EU-lovgivningen medfører også, at kravene til, hvilke akkrediteringsorganer, der kan anerkendes på jernbaneområdet, bliver justeret.

Det betyder, at udpegning og notificering af bemyndigede organer (NoBos), på baggrund af akkrediteringer fra andre medlemsstater, på nogle områder bliver anerkendt på lige fod med udpegning og notificering foretaget af Trafikstyrelsen. Det sker på baggrund af akkrediteringer foretaget af det danske akkrediteringsorgan DANAK