CEF Transport Newsletter – Februar 2024

15-02-2024

Velkommen til dette CEF Newsletter, hvor der orienteres om CEF ansøgningsrunderne i 2023 og 2024 (For an English summary, please go to the end).

Ansøgningsrunde tema Status
2023 Militær mobilitets ansøgningsrunde

Ansøgningsfristen var d. 21/9/2023. Fra dansk side, blev der indsendt 4 ansøgninger.

På CEF-komitemødet d. 23/1/2024 stemte medlemsstaterne for Kommissionens indstilling. Samlet blev der tildelt lidt over 800 mio. EUR til 38 projekter, - ud af 107 indsendte ansøgninger, hvor der samlet var søgt om 3,7 mia. EUR i CEF-støtte.

Fra dansk side blev en dual use jernbaneansøgning til Øresundsbanen fra Sund & Bælt tildelt det ansøgte beløb.
AFIF I (2021-2023) – Rullende ansøgningsrunde; 5. og sidste ansøgningsrunde Der var ansøgningsfrist d. 7/11/2023 til den femte og foreløbig sidste ansøgningsrunde for Alternative Fuel Infrastruktur Faciliteten. Kommissionen forventer af offentliggøre deres indstilling om tildeling af støtte ultimo februar 2024. Fra dansk side blev der indsendt to ansøgninger.
2023: Generel ansøgningsrunde, hvor der kan søges til alle prioriteter

Ansøgningsrunden havde deadline 30/1/2024. Danske ansøgere deltager i 17 forskellige projekter, fordelt på både jernbane- og havneområderne, samt på smart mobilitet (ERTMS, ITS og SESAR). De danske ansøgere søger tilsammen om 5,7 mia. DKK, hvilket udgør en relativ stor andel af det samlede budget for ansøgningsrunden.

Kommissionen forventer at komme med deres indstilling til tildeling af CEF-støtte i starten af juli 2024.

AFIF II (2024-2025) – Rullende ansøgningsrunde, fordelt på tre ansøgningsdatoer

Kommissionen har oplyst at man i februar/marts 2024 forventer at annoncere en ny AFIF ansøgningsrunde for støtte til udrulningen af alternative brændstoffer, med en ansøgningsfrist til september 2024, og to ansøgningsfrister i løbet af 2025. De emner, der kan søges til, forventes at ligge tæt om ad emnerne som under AFIF I, ligesom principperne for ansøgningerne forventes at fortsætte.

Fra dansk side vil Transportministeriet kort efter annonceringen af ansøgningsrunden oprette en nyhed, hvor de danske frister for indsendelse af projektbeskrivelser og udkast til ansøgninger offentliggøres, - forventeligt med deadline i henholdsvis juni og august 2024 for den første ansøgningsrunde.

2024: Generel ansøgningsrunde, hvor der kan søges til udvalgte prioriteter

Kommissionen forventer til september 2024 at opslå den sidste generelle ansøgningsrunde, hvor der alene kan søges til modernisering af TEN-T nettet, dvs. til ERTMS, ITS, SESAR, sikre rastepladser, Motorways of the Sea, mv. Der kan således ikke søges om udbygningen af hverken core eller comprehensive netværket. Der er budgetteret 1 mia. EUR til ansøgningsrunden.

Ansøgningsfristen forventes at være i januar 2025.

Efter 2024 Udover de løbende AFIF ansøgningsrunder er der ikke umiddelbart udsigt til flere CEF-ansøgningsrunder i denne budgetperiode (2021-2027). Der kommer muligvis en mindre re-flow ansøgningsrunde i 2026.

 

Der er stor efterspørgsel efter CEF-midlerne

Tidligere oplevede man på CEF ansøgningsrunderne en overefterspørgsel på 2-3 gange den udmeldte finansielle ramme for de enkelte ansøgningsrunder. Ved de seneste ansøgningsrunder er der blevet efterspurgt 4-5 gange mere end det udmeldte beløb. Dette gjaldt for eksempel også den seneste militære mobilitets ansøgningsrunde i efteråret 2023.

For den netop afsluttede generelle ansøgningsrunde forventer CINEA også en efterspørgsel, der langt overstiger budgettet. Man forventer således, at der vil være op til 500 ansøgninger. Det er umiddelbart 4 gange så mange ansøgninger, som man tildelte CEF midler på baggrund af ved den generelle 2022 CEF ansøgningsrunde.

På AFIF-området er den afsatte ramme for den rullende AFIF I ansøgningsrunde, fordelt på 5 deadlines, ikke brugt helt op. Dette skyldes formentlig, at der ved denne type projekter også er et krav om ekstern lånefinansiering, hvilket af mange ansøgere betragtes som en udfordring. Kravet for ekstern finansiering forventes at fortsætte ved de kommende tre AFIF ansøgningsrunder i 2024 og 2025, som der i alt er afsat lidt over 1 mia. EUR.

Med den stigende efterspørgsel efter CEF-midler, anbefales det, at man som ansøger forholder sig kritisk til, om ens ansøgning lever op til de særlige krav og prioriteter, der annonceres for hver ansøgningsrunde. Hvis ikke dette er tilfældet, er der en stigende risiko for, at det er spild af tid og penge at søge.

Ansøgningsrunder efter 2024

Som anført ovenfor forventes der udover de løbende cut-off ansøgningsfrister på AFIF-området ikke umiddelbart at komme nogle ansøgningsrunder efter den generelle 2024 ansøgningsrunde. CINEA’s vurdering er således foreløbig, at de tilsagn man hidtil har givet på støtte, er givet til projekter, som forventes gennemført indenfor det udmeldte tidsfrist og budget.

Muligheden for at genbruge nogle af de finansielle ressourcer, som ansøgerne ikke kan nå at bruge inden deadline, vil muligvis blive samlet sammen i et såkaldt reflow call, som man i givet fald vil udbyde i 2026, men formentlig kun til et begrænset antal ansøgningsprioriteter.

Tilsyn med CEF-projekter

Under den tidligere budgetperiode, kaldet CEF I, foregår medlemsstaternes tilsyn med CEF primært gennem den årlige Action Status Report, ASR, øvelse, hvor alle igangværende projekter, skal lave en fremgangsrapport, som skal valideres af medlemsstaten. I 2024, som er det sidste år hvor CEF I projekter kan implementeres, er der 7 projekter, som skal afrapportere deres fremdrift i 2023. Trafikstyrelsen har fastsat, at man senest d. 28/2/2024 skal modtage et samlet udkast til ASR rapporten. De enkelte støttemodtagere har fået direkte besked om processen.

For den nuværende projektperiode, kaldet CEF II, har man indført en tilsynsproces, hvor Trafikstyrelsen to gange årligt anmoder støttemodtagerne om at udfylde en tjekliste om den tekniske og finansielle status på de enkelte projekter. Trafikstyrelsen har netop anmodet 12 igangværende projekter om at indberette status for deres projekter. På baggrund af de individuelle indberetninger udarbejder Trafikstyrelsen en tilsynsrapport, som efterfølgende deles med Transportministeriet. I rapporten anføres der, hvis der er nogle særlige opmærksomhedspunkter ved de enkelte projekter, som kræver opfølgning og en tættere monitorering af projektets fremdrift.

Muligheden for forlængelse af støtteaftaleperioden

CINEA har for nylig gentaget, at projekter finansieret under CEF I (2014-2020) senest skal afsluttes ved udgangen af 2024. Efter projekternes afslutning har støttemodtagerne et år til at afslutte arbejdet i, uden at projektomkostninger dog kan påføres i dette år samt til at udarbejde den afsluttende rapport, som valideres af medlemsstaten.

For de projekter, der er startet under CEF II, er CINEA i gang med at undersøge om man mere generelt kan forlænge støtteaftalerne, herunder hvor langt man strække denne fleksibilitet. I forbindelse med slutrapporteringen har CINEA oplyst, at hvis en støttemodtager anmoder om forlængelse af fristen til indsendelse af slutrapport udover de fastsatte 60 dage, vil man typisk forholde sig positivt til dette – med mulighed for at udvide fristen med op til 180 dage i alt.

For yderligere information om CEF, kontakt venligst:

Transportministeriet, v/ Kristoffer Bang Refberg: kbr@trm.dk, og/eller

Trafikstyrelsen, v/ Henrik Tornblad: htor@trafikstyrelsen.dk og Tobias Jensen: tmsj@trafikstyrelsen.dk 

English Summary

In February/March 2024, the Commission is expected to announce a new round of AFIF rolling call for proposals, with three cut off dates: The first in September 2024 and the second and third cut-off dates to follow in 2025. The requirements for applicants and general principles for the call for proposals are expected to follow the previous AFIF call. For the next AFIF rolling call for proposals, the CEF support budget will be around 1 billion EUR.

In September 2024, the Commission is expected to launch the so far final general CEF call for proposals, with an expected deadline of submission of January 2025 and with a budget of a billion EUR. In contrast to the previous general calls, the 2024 call will only include priorities on “the modernisation of the TEN-T network”, i.e. ERTMS, ITS, SESAR, Motorways of the Sea, and similar topics. Projects on the development of hard transport infrastructure, such as railways, ports, etc. will not be eligible for funding under this call. Depending on the availability of resources, a small reflow general call could follow in 2026.

The wide over-subscription of CEF applications for funding across the various calls seem to continue. The recent military-mobility call was four times oversubscribed, and the competition for CEF funds is expected to further increase, with general call that closed on 30 January 2024. The growing competition for CEF funds entails that project proposals must be well prepared and reflect mature projects. The application itself must not only follow the general call description, but also target the specific highly prioritised topics under each priority. In the preparation of the CEF III, talks are ongoing in view of tackling these challenges.

 

For more CEF information, please contact:

Ministry of Transport, by Kristoffer Bang Refberg: kbr@trm.dk and/or

Danish Civil Aviation and Railway Authority, by Henrik Tornblad: htor@trafikstyrelsen.dk and Tobias Jensen: tmsj@trafikstyrelsen.dk