Nu ændres tidsfristerne for sagsbehandling af VE-projekter

21-06-2024

Fristerne for behandlingen af projektansøgninger om opsætning af anlæg til vedvarende energi ændres. To sæt af Bestemmelser for Civil Luftfart om opsætning af VE-anlæg påvirkes som planlagt, da høringsprocessen ikke har medført rettelser. Ændringerne træder i kraft 1. juli.

Når virksomheder ønsker at opføre vindmøller eller andre store anlæg, kræver det i nogle tilfælde tilladelse fra Trafikstyrelsen, fordi anlæggene kan påvirke luftfartssikkerheden.

Nu opdateres reglerne for, hvordan myndighederne skal håndtere ansøgninger om opsætning af anlæg til produktion af vedvarende energi (VE-anlæg). Ændringerne træder i kraft mandag den 1. juli 2024.

De nye regler skyldes en ændring af EU’s VE-direktiv, som påvirker rammebekendtgørelsen for området. Det er Energistyrelsen, der har ansvaret for rammebekendtgørelsen, men ændringerne påvirker to sæt af Trafikstyrelsens Bestemmelser for Civil Luftfart (BL’er): 

BL’en om Bestemmelser om luftfartshindringer og BL’en om Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller er relevante, fordi placeringen af vindmøller og andre VE-anlæg skal tage hensyn til luftfartssikkerheden. Det kan for eksempel betyde, at anlæggene skal markeres med de rigtige lys- og farvesignaler, så forbipasserende luftfartøjer lettere kan se dem.

Flere typer af anlæg omfattes

Ændringerne i Energistyrelsens rammebekendtgørelse betyder, at flere typer af anlæg bliver omfattet af de samme frister og øvrige regler for ansøgningsprocessen. Tidligere gjaldt reglerne kun el-producerende VE-anlæg, men fremover vil processen være den samme for blandt andet varmepumper og biogasanlæg.

Samtidig ændres fristen for, hvor hurtigt en ansøgning om opsætning af VE-anlæg på havet skal behandles af myndighederne. Indtil nu har fristen som udgangspunkt været to år uanset anlæggets placering, men for anlæg på havet ændres fristen fra to til tre år.

Endelig indføres der også et krav om, at de relevante godkendelsesmyndigheder skal kvittere for en ansøgning senest 45 dage efter modtagelsen.

De opdaterede BL’er kan også findes på retsinformation.dk: BL 3-10 C og BL 3-11 B