Høring: Tidsfrister ændres for sagsbehandling af VE-projekter

15-05-2024

I forbindelse med opsætning af vindmøller og anden vedvarende energi ændres fristerne nu for behandlingen af projektansøgninger. To sæt af Bestemmelser for Civil Luftfart om opsætning af VE-anlæg påvirkes, og ændringerne er i høring til og med den 3. juni.

Når virksomheder ønsker at opføre vindmøller eller andre store anlæg, kræver det i nogle tilfælde tilladelse fra Trafikstyrelsen, fordi anlæggene kan påvirke luftfartssikkerheden.

Nu opdateres reglerne for, hvordan myndighederne skal håndtere ansøgninger om opsætning af anlæg til produktion af vedvarende energi (VE-anlæg).

De nye regler skyldes en ændring af EU’s VE-direktiv, som påvirker rammebekendtgørelsen for området. Det er Energistyrelsen, der har ansvaret for rammebekendtgørelsen, men ændringerne påvirker to sæt af Trafikstyrelsens Bestemmelser for Civil Luftfart (BL’er):

  • BL 3-10: Bestemmelser om luftfartshindringer
  • BL 3-11: Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller

BL’en om Bestemmelser om luftfartshindringer og BL’en om Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller er relevante, fordi placeringen af vindmøller og andre VE-anlæg skal tage hensyn til luftfartssikkerheden.

Det kan for eksempel betyde, at anlæggene skal markeres med de rigtige lys- og farvesignaler, så forbipasserende luftfartøjer lettere kan se dem.

Flere typer af anlæg omfattes

Ændringerne i Energistyrelsens rammebekendtgørelse betyder, at flere typer af anlæg bliver omfattet af de samme frister og øvrige regler for ansøgningsprocessen. Tidligere gjaldt reglerne kun el-producerende VE-anlæg, men fremover vil processen være den samme for blandt andet varmepumper og biogasanlæg.

Samtidig ændres fristen for, hvor hurtigt en ansøgning om opsætning af VE-anlæg på havet skal behandles af myndighederne. Indtil nu har fristen som udgangspunkt været to år uanset anlæggets placering, men for anlæg på havet ændres fristen fra to til tre år.

Endelig indføres der også et krav om, at de relevante godkendelsesmyndigheder skal kvittere for en ansøgning senest 45 dage efter modtagelsen.

Ændringerne er i høring frem til og med søndag den 3. juni 2024, og de ændrede bekendtgørelser træder efter planen i kraft mandag den 1. juli 2024.

Du finder Trafikstyrelsens samlede høringsmateriale her.