Høring af miljøkonsekvensrapport for havneudvidelse af Søby Havn

09-10-2020

Søby Havn ønsker at udvide havnen. I den forbindelse er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger udvidelsen vil medføre. Høringsperioden er fra 9. oktober – 4. december 2020.

Søby Havn danner rammen om forskellige havneaktiviteter fra trafikhavn over værftsaktiviteter til lystbådehavn. Søby Havn ønsker at udvide havnen i form af udvidelse af arealerne til lastning og losning, udvidelse af arealer til havnerelateret virksomhed, udvidelse af lystbådehavnen, udvidelse af de ydre moler samt opfyld på søterritoriet øst for havnen.

Udvidelsen af Søby Havn kræver, at der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering. Ærø Kommune er myndighed for planlægningen, mens myndighedskompetencen for miljøvurderingen er fordelt mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Kystdirektoratet samt Ærø og Svendborg Kommune. Formålet med miljøvurderingen er at vurdere de påvirkninger af miljøet, som havneudvidelsen vil medføre. 

Miljøkonsekvensrapporten for udvidelsen af Søby Havn kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Miljøkonsekvensrapporten skal give myndighederne et godt beslutningsgrundlag, inden det afgøres,
om projektet kan tillades. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opfordrer derfor alle interesserede til at kommentere materialet vedrørende eventuelle miljøpåvirkninger og indsende høringssvar senest den 4. december 2020 til info@tbst.dk cc nave@tbst.dk med henvisning til følgende journalnr.: TS6040202-00066.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
info@tbst.dk

 

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedrørende sagen, vil kunne optræde i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på www.tbst.dk.

 

Gå til Miljøkonsekvensrapporten for udvidelsen af Søby Havn (nyt vindue)