Høring af supplerende miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm

31-03-2021

Trafikstyrelsen har i samråd med Miljøstyrelsen vurderet, at der er specifikke emner i de foreliggende miljøkonsekvensrapporter, der kræver yderligere undersøgelser for at være tilstrækkelig belyst. By & Havn har udarbejdet en supplerende miljøkonsekvensrapport, som er sendt i høring med frist den 2. maj 2021.

Trafikstyrelsen har i samråd med Miljøstyrelsen anmodet By & Havn om at udarbejde en supplerende miljøkonsekvensrapport, der bl.a. dækker

  • Vandkvalitet, herunder Lynetteholm projektets påvirkning af tilstand og målsætninger for vandområderne Øresund Nord og Køge Bugt, samt påvirkningen af målsætninger iht. Danmarks havstrategi.
  • Uddybning af sejlrende i Svælget syd for Middelgrunden og en mindre uddybning af sejlrende i Kronløbet.
  • Samlede og indbyrdes kumulative påvirkninger af Lynetteholm projektet – etablering af Lynetteholm, uddybning af sejlrender og klapning af optaget havbundsmateriale.

Rapporten vil sammen med miljøkonsekvensrapporten, temarapporten, den sammenfattende redegørelse og implementeringsredegørelsen blive en del af Folketingets beslutningsgrundlag ved behandling af forslag til lov om anlæg af Lynetteholm.

Eventuelle kommentarer til den supplerende miljøkonsekvensrapport kan indsendes til Trafikstyrelsen senest den 2. maj 2021 til nedenstående mailadresse med henvisning til ’Lynetteholm’.

Indsend høringsvar til styrelsen
VVM@trafikstyrelsen.dk

 

Læs mere om den supplerende miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm (nyt vindue)