Journalnr. TS6040102-00024

Høring af supplerende miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm

02-05-2021

By & Havn har udarbejdet en supplerende miljøkonsekvensrapport, som er sendt i høring med frist den 2. maj 2021.

Trafikstyrelsen har i samråd med Miljøstyrelsen vurderet, at der er specifikke emner i de foreliggende miljøkonsekvensrapporter, der kræver yderligere undersøgelser for at være tilstrækkelig belyst.

Dette drejer sig om:

  • Vandkvalitet, herunder Lynetteholm projektets påvirkning af tilstand og målsætninger for vandområderne Øresund Nord og Køge Bugt, samt påvirkningen af målsætninger iht. Danmarks havstrategi.
  • Uddybning af sejlrende i Svælget syd for Middelgrunden og en mindre uddybning af sejlrende i Kronløbet.
  • Samlede og indbyrdes kumulative påvirkninger af Lynetteholm projektet – etablering af Lynetteholm, uddybning af sejlrender og klapning af optaget havbundsmateriale.

Trafikstyrelsen har derfor anmodet om, at By & Havn udarbejder en supplerende miljøkonsekvensrapport, der dækker disse udeståender. Den supplerende miljøkonsekvensrapport sendes hermed i høring.

Rapporten vil sammen med miljøkonsekvensrapporten, temarapporten, den sammenfattende redegørelse og implementeringsredegørelsen blive en del af Folketingets beslutningsgrundlag ved behandling af forslag til lov om anlæg af Lynetteholm.

Den supplerende miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm sendes hermed i offentlig høring i perioden 31. marts 2021 til 2. maj 2021.

Eventuelle bemærkninger til rapporten bedes indsendt senest den 2. maj 2021 med henvisning til journalnummer TS6020102-00024.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse af det samlede høringssvar, som det foreligger, inklusiv personhenførbare oplysninger som navn, adresse, e-mail mv.