Styrelsens arbejde med trafikale analyser

En vigtig del af Trafikstyrelsens arbejde er at udarbejde trafikale analyser, der varierer i såvel omfang som detaljeringsgrad.


En vigtig del af Trafikstyrelsens arbejde er at udarbejde trafikale analyser, der varierer i såvel omfang som detaljeringsgrad. Trafikstyrelsen udarbejder strategiske analyser eller forundersøgelser på bestilling fra Transportministeriet. Formålet med de strategiske analyser er at bidrage til at kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder, oftest i form af et beslutningsgrundlag om et konkret projekt, som politikerne kan tage stilling til. Det er op til politikerne om arbejdet med projektet skal fortsættes, fx ved at igangsætte en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkning på Miljøet).

 

Formål

Fælles for de strategiske analyser, som Trafikstyrelsen udarbejder, er, at de har et eller flere af følgende formål:

  • at kortlægge behov for udvikling af togtrafikken
  • at danne grundlag for tildeling af banekapacitet til passagertrafik hhv. godstrafik
  • at danne grundlag for indkøb af passagertrafik
  • at danne grundlag for koordinering mellem jernbanen og de øvrige trafikformer
  • at fungere som input til planlægningen af investeringer i jernbanenettet.

Ofte udarbejdes analyserne i samarbejde med andre aktører på det trafikale område, for eksempel tog-operatører, regionale trafikselskaber, Vejdirektoratet og Banedanmark.

 

Baneprojekter

I Trafikplan for den statslige jernbane beskrives en række baneprojekter. For en opdateret plan for udrulning af besluttede anlægsprojekter henvises til Banedanmarks anlægsplan. Derudover beskrives nogle af de kommende baneprojekter på Banedanmarks hjemmeside.

Senest opdateret 28-11-2023