Journalnr. TS6040202-00020

Opsætning af marine målestationer i Femern Bælt

29-11-2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 3. oktober 2017 med bilag fra Femern Bælt A/S, om tilladelse til opsætning af marine målestationer i Femern Bælt.

Der er tale om opsætning af i alt 2 hovedstationer og 12 kystnære målestationer, hvoraf den ene hovedstation og seks kystnære stationer opsættes i den danske del af Femern Bælt. De resterende målestationer opsættes i den tyske del af Femern Bælt.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1106 af 28. september 2017.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, samt om projektet har en påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder. Ifølge ansøgningen fra Femern Bælt A/S vil en række af målestationerne blive etableret i Natura 2000 områder. De berørte områder er nærmere beskrevet i anmeldelsesskemaet, som er en del af ansøgningsmaterialet. I tilfælde hvor etableringen af målestationerne vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet, samt eventuel påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder, bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold, der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.