Journalnummer TS6040103-00049

Anlæggelse af forsøgsstation til skaldyrsproduktion på Kalvebod Brygge

02-08-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 26. juni 2019 om anlæggelse af en opgraderet udgave af den eksisterende "Forsøgsstation til skaldyrproduktion" under Bølgen ved Kalvebod Brygge.

Det nuværende anlæg under vand erstattes med en ny flydende dyrknings- og formidlingsplatform.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for uddybning, opfyldning og etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 30. juli 2019 til VVM@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00049.