Journalnummer TS6040103-00029

Placering af vandledning i Københavns Havn

04-02-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 21. december 2018 fra Christiansholms Ø P/S om tilladelse til etablering af midlertidige ledninger til bortledning af grundvand.

Grundvandssænkningen på Papirøen er planlagt at starte 01-04-2019 og stoppe den 01-07-2021. Der ansøges derfor om tilladelse til at etablerer og drift af ledningen fra den 01-02-2019 og frem til 01-09-2023, hvorefter ledningen vil blive fjerne og forholdene vil blive retableret. Ledningen lægges på bunden af havneområderne uden nedgravning.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet endvidere screene projektet for VVM med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering. Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 1. februar 2019 til info@tbst.dk under henvisning til journalnummer TS6040103-00029.