Journalnr. TS6040103-00033

Etablering af kabeltrace i Københavns Havn, fra Middel-grundsfortet til Københavns Nordhavn

07-01-2019

Følgende sag har forskellige myndigheder inde over i forbindelse med forskellige myndighedsområder vedr. tilladelser til projektet.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen skal dog bede om eventuelle høringssvar til sin sagsbehandling, også selv om høringssvaret er enslydende i forhold til andre myndigheder.
 
Trafik,- og Bygge- og Boligstyrelsen styrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 30. oktober 2018 fra Middelgrundsfonden, om tilladelse til etablering i form af nedspuling af kabeltrace fra Middelgrundsfortet til Københavns Nordhavn. Vær opmærksom på ændret trace-føring i forhold til startprojektet.
 
Trafik,- og Bygge og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg på søterritoriet i havne, jf. § 24 i metroloven (Lov nr. 551 af 06/06/2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S).
 
Trafik,- og Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet for VVM med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.
Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000 områder i henhold til bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel¬sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering of udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.
 
Inden Trafik,- og Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.