Journalnr. TS6040103-00029

Udlægning af sten og ral langs Kaj 641 på Papirøen i Københavns Havn

29-01-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 25. januar 2019 modtaget ansøgning fra Udviklingsselskabet Christiansholms Ø P/S om udlægning af sten og ral langs Kaj 641 på Papirøen.

Udlægningen er første del af en opfyldning langs kaj 641, hvor der ligeledes er søgt om tilla-delse til at opfylde med brokker fra nedrivningen på Christiansholms Ø.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for udvidelse, uddyb-ning og opfyldning samt etablering af faste anlæg på søterritoriet i Kø-benhavns Havn, jf. § 24, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingssel-skabet By og Havn I/S (Metroloven). Styrelsen skal således give tilla-delse til disse projekter og vurdere, om der skal være yderligere mil-jøundersøgelser i forbindelse med projektet.
 
Ansøgningen omhandler udlægning af sten og ral langs Kaj 641 på Pa-pirøen. Udlægningen er første del af en opfyldning langs kaj 641, hvor der ligeledes er søgt om tilladelse til at opfylde med brokker fra ned-rivningen på Christiansholms Ø.