Journalnummer TS6040203-00137

Renovering og nyanlæg af kaj i Hvide Sande Havn

19-03-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har 12. februar 2019 modtaget ansøgning fra Hvide Sande Havn om renovering af spunsning langs kaj 81 samt etablering af ny kaj mellem kaj 81 og kaj 82.

Ifm. uddybning af bassinerne i Hvide Sande Nordhavn for mulighed for anløb med større fartøjer er der behov for forstærkning af de eksisterende anlæg. Ved Kaj 81 forstærkes den eksisterende betonspuns ved etablering af en ny fodspuns (stålspuns) umiddelbart foran den eksisterende indfatning. Mellem kaj 81 og 82 nedbrydes den eksisterende stenskråning, og der etableres en ny indfatning for at opnå yderligere liggeplads. Indfatningen udføres som en stålspunsvæg forankret med jordankre. Der opfyldes med nytilført sandfyld og afsluttes med asfalt.

Spunsen rammes eller vibreres fra land og der installeres jordankre fra flåde. Opfyldning sker med gravemaskine fra land.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.
Nærmeste Natura 2000-område er Ringkøbing Fjord ca. 1,5 km fra projektet.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 14. marts 2019 til info@tbst.dk med henvisning til journal nummer TS6040203-00137.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.