Journalnr. TS6040203-00153

Bølgebryder på Østre Færge på Orø

26-09-2019

Trafik,- og Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 12. august fra Østre Færge, Orø vedr. anlæg af en 12 m. bådebro ved færgelejet i Østre Færgehavn på Orø.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Broen etableres jf. vedhæftede skitse og placeres som vist på vedhæftede kortudsnit.

Der nedrammes parvis i alt 8 rør med en indbyrdes afstand på ca.1,8 m. med påsvejst kryds. Der etableres 4 båker med ca. 4m. i mellem hver. Der opsættes 3 brofag svarende til i alt ca. 12 m. bro og herudover landfæste. Der fastboltes langsgående tømmer 100x200 mm. i ubehandlet Dansk Douglas. Dæk etableres i 38x150 mm dansk lærk ubehandlet med lodret skørt på nordsiden, ført ned til lige under dagligvande. Bro dæk føres helt til land for at sikre at der er adgang for handicappede.

Broen er permanent for at sikre at der er roligt vand i havnen, hvor færgerne ligger om natten, samt at der er en kaj for vores rednings og bugserbåd. Herudover vil broen være til offentlig anvendelse for de mange lystfiskere, der kommer på havnen, samt badende gæster om sommeren.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 20. september 2019 til vvm@tbst.dk med henvisning til journal nummer TS6040299-00267.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.