Journalnr. TS21302-00014

Opgradering til 90 km/t på Aalborgvej mellem Østerild og Fjerritslev

14-04-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 4. februar 2020 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om opgradering til 90 km/t på visse strækninger på Aalborgvej mellem Østerild og Fjerritslev i henholdsvis Thisted og Jammerbugt Kommuner.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 4. februar 2020 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om opgradering til 90 km/t på visse strækninger på Aalborgvej mellem Østerild og Fjerritslev i henholdsvis Thisted og Jammerbugt Kommuner.

Således skal der visse steder:

  • ryddes beplantning, herunder enkeltstående mindre træer, langs vejen indenfor eksisterende vejmatrikel,
  • opsættes nye autoværn indenfor eksisterende vejmatrikel,
  • ændres på eksisterende autoværn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 1. april til info@tbst.dk cc chbe@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS21302-00014.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Der gøres opmærksom på, at bilag H42707-4001-H42707-4028 er fortløbende kortbilag over vejstrækningen på ca. i alt 27 km.