Journalnummer TS6040203-00169

Vesterø Havn – Ombygning af Øster Mole

06-07-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 7. maj fra Læsø Kommune – Vesterø Havn om tilladelse til renovering/ombygning af molen.

Til hørings- og orienteringsparter

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 7. maj fra Læsø Kommune – Vesterø Havn, om tilladelse til renovering/ombygning af molen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Endvidere varetager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

Hvis der indsendes bemærkninger til sagen bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 17. juni 2020 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbst.dk  med henvisning til journalnummer TS6040203-00169.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.