Journalnummer TS6040103-00064

Opførelse af træbrygger i Enghavekvarteret

29-06-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 28. maj 2020 vedr. etablering af træbrygger i Enghavekvarteret i den sydlige del af Københavns Havn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 28. maj 2020 vedr. etablering af træbrygger i Enghavekvarteret i den sydlige del af Københavns Havn.

Styrelsen gav på baggrund af en gennemført VVM-proces i 2015 principiel tilladelse til kanaler, brygger mv. i Enghavekvarteret.

Den principielle tilladelse skulle senere følges op af en endelig tilladelse. Tilladelsen kan gives, hvis det endelige projekt lever op til Lokalplan 494 for området.

Ejendomsselskabet Enghave Brygge ApS har d. 28. maj 2020 ansøgt om tilladelse til opførelse af træbrygger i området i fuld overensstemmelse med lokalplanen. Styrelsen agter derfor at give tilladelse til projektet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 24. juni 2020 til VVM@tbst.dk cc geag@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00064.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse heraf, herunder af afsenders navn og mailadresse.