Journalnummer TS6040203-00168

Geotekniske forundersøgelser i Grenaa Havn

05-05-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 7. april 2020 fra Grenaa Havn om tilladelse til forundersøgelser forud for et fremtidigt havneudvidelsesprojekt.

Til hørings- og orienteringsparter

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 7. april 2020 fra Grenaa Havn om tilladelse til forundersøgelser i form af geotekniske boringer og CPT forsøg (cone penetration test), forud for et fremtidigt havneudvidelsesprojekt. Grenaa Havn ønsker at udvide deres eksisterende havnearealer med yderligere kajmeter. Det skal ske ved etablering af to nye kajområder henholdsvis i den nordlige og sydlige ende af havnen. Formålet med forundersøgelserne er at undersøge jordbundsforholdene i de to udvidelsesområder, således det geotekniske grundlag for projekteringen kan sikres.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Endvidere varetager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

Hvis der indsendes bemærkninger til sagen bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 29. april 2020 til VVM@tbst.dk cc nave@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040203-00168.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.