Journalnr. TS50802-00044

Etablering af støjvold ved Ravnstrup Skov ifm. Ringsted-Femern Banen

31-03-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 14. februar 2020 modtaget anmeldelse fra Banedanmark om etablering af jordvold langs banen syd for Ravnstrup Skov, Næstved Kommune.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 14. februar 2020 modtaget anmeldelse fra Banedanmark om ændringer til det ved lov vedtagne projekt om Ringsted-Femernbanen. Ændringen sker i form af etableringen af jordvold langs banen syd for Ravnstrup Skov, Næstved Kommune.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1106 af 28. september 2017.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, samt om projektet har en påvirkning på nærtliggende Natura 2000 områder. Det bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold, der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 27. marts 2020 til vvm@tbst.dk cc chbe@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS50802-00044.