Journalnr. TS6040103-00078

Geotekniske boringer for kørevej ifm. Lynetteholm

16-02-2021

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 22. december 2020 modtaget en ansøgning fra By og Havn om tilladelse til udførelse af geotekniske boringer i forbindelse med anlæg af vejdæmninger til jordtransport til Lynetteholm.

I forbindelse med projektet Lynetteholm skal der etableres en kørevej for jordtransporter. Kørevejen planlægges at krydse Københavns Havn ud for Margretheholms Havn og ud for Københavns Motorbådsklub. Vejen etableres på en dæmning og for at give både adgang på tværs af vejen etableres dels en klapbro og dels en rørgennemføring. For at kunne designe dæmningerne og konstruktionerne skal jordbundsforholdene på lokaliteterne kendes. De geotekniske boringer udføres fra en flåde eller en pram. Der bores gennem et foringsrør ned i havbunden med et sneglebor ned til oversiden af kalken. I kalken udføres boringer som kerneboringer. I boringerne tages der prøver til miljøteknisk analyse. Arbejdet skal udføres ved indsejlingen til Margretheholms Havn og Københavns Motorbådsklub.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager endvidere statens højhedsret på søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 930 af 18. juni 2020 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 142 Saltholm og omliggende hav beliggende 5 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af naturtyper og arters levesteder: sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og hav-terne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 3. februar 2021 med henvisning til journalnummer TS6040103-00078.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.