Journalnummer TS50801-00032

Femern Bælt - supplerende miljøkonsekvensrapport vedr. støj

10-06-2021

Femern A/S har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport der belyser den forventede støj i forbindelse med tunnelgravning og landopfyldning for den faste forbindelse over Femern Bælt.

Femern A/S har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport der belyser den forventede støj i forbindelse med tunnelgravning og landopfyldning for den faste forbindelse over Femern Bælt. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet for at sikre fuld overensstemmelse mellem den detaljerede planlægning af arbejdet og det projekt, som er miljøvurderet. I miljøkonsekvensrapporten vurderes støjpåvirkningen mere detaljeret end i den oprindelige miljøkonsekvensrapport.

Trafikstyrelsen skal vurdere de miljømæssige konsekvenser af projektet, og vurdere om projektet kan tillades, og stille eventuelle supplerende vilkår for arbejdet.

Den miljøkonsekvensvurdering der nu er i høring vil supplere projektets VVM-grundlag. I den nye miljøkonsekvensrapport behandles projektændring vedrørende øget støj i anlægsfasen i forbindelse med udførelse af gravearbejdet på tunnelrenden og opfyldning af materialer på det nye forland ud for kysten øst og vest for Rødbyhavn. Det konkrete arbejde indebærer etableringen af stensætninger vest for Rødbyhavn og opfyldning af de nye landområder vest og øst for Rødbyhavn.

Baggrunden for udsendelse af en supplerende miljøkonsekvensrapport er, at den detaljerede planlægning af det konkrete anlægsarbejde viser, at etableringen af diger vest for Rødbyhavn og opfyldning af de nye landområder øst og vest for Rødbyhavn kan medføre en støjpåvirkning af omgivelserne, der i perioder overstiger de niveauer, der tidligere er beskrevet i projektets VVM-grundlag.

Det drejer sig om den anlægsstøj, der finder sted uden for normal arbejdstid, hvilket i denne sammenhæng er defineret som hverdage fra klokken 18.00 til 7.00 samt hele døgnet i weekender og på helligdage. Den øgede anlægsstøj kan forekomme ved sommerhusområderne Hyldtofte Østersøbad og Lalandia, i dele af Rødbyhavn og ved enkeltliggende boliger i det åbne land.

De gennemførte støjberegninger i denne supplerende miljøkonsekvensrapport har tre hovedformål:

  • At belyse de forventede støjmæssige konsekvenser med henblik på miljøvurdering heraf
  • At udgøre grundlaget for at fastlægge støjgrænser ved bekendtgørelse, som udstedes af transportministeren i overensstemmelse med projektets anlægslov
  • At indgå i grundlaget for fastlæggelsen af en kompensationsordning til de beboere og ejere af sommerhuse, som påvirkes af støjniveauer uden for normal arbejdstid på over 55 dB.

Anlægs- og driftsloven indeholder i §§ 14 og 15 hjemmel for transportministeren til at fastsætte nærmere regler om forurening og gener fra anlægsprojektet. På denne baggrund er der udarbejdet forslag til to bekendtgørelser om 1) den maksimale støj fra det omhandlede bygge- og anlægsarbejde og 2) kompensation herfor, jf. nærmere nedenfor. Disse bekendtgørelser sendes i høring samtidig med høring af miljøkonsekvensrapporten og kan ses på www.hoeringsportalen.dk.

Transportministeren forventes således med afsæt i denne miljøkonsekvensrapport at fastsætte regler med hjemmel i anlægslovens §§ 14 og 15 om den maksimale støj fra det omhandlede bygge- og anlægsarbejde samt kompensation mv. herfor.

Trafikstyrelsen er myndighed for ændringer i Femern Bælt projektet i forhold til den oprindelige anlægslov. Derfor træffer styrelsen afgørelse om de forventede øgede støjbelastninger kan tillades under henvisning til den forventede kompensation.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig eventuelle bemærkninger til den udarbejdede miljøkonsekvensrapport.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den fredag den 7. maj 2021 med henvisning til journalnummer TS50801-00032.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.