Journalnr. 2022-058095

Ændringsanmeldelse til Nordhavnstunnel: ekstern klapning

16-09-2021

Bygherre har trukket deres ansøgning tilbage.

Etableringen af Nordhavnstunnel blev VVM-behandlet i 2016, og vedtaget ved anlægslov i 2019. I dette projekt er klapning af marint materiale tilladt i Kalkbrænderiløbet. Det er imidlertid blevet nødvendigt at ansøge om tilladelse til at klappe 50.000 m3 intakt havbund på en ekstern klapplads, idet entreprenøren på Nordhavnstunnel projektet skal have mulighed for at kunne komme af med materialet i tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelig plads indenfor projektområdet til at klappe materialet internt. 

Trafikstyrelsen er myndighed for at vurdere, om ændringen af projektet kan have en virkning på miljøet. Tilladelsen til klapning behandles og udstedes af Miljøstyrelsen.

Nordhavnstunnelen er vedtaget ved Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel. I dennes §4 henvises til at ændringer eller udvidelser til anlægsprojektet behandles i henhold til lov om offentlige veje.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, beliggende 3 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 168 er udpeget på baggrund af marine naturtyper sandbanke, mudder og sandflade blottet ved ebbe, bugter og vige samt spættet sæl og en række yngle- og trækfugle. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 15/4-2022 med henvisning til journalnummer 2022-058095