Journalnr. 2021-033043

Screening af reduceret projekt for udvidelse af Søby Havn

01-04-2022

Ansøgningen er trukket tilbage og sagen er sat i bero.

Søby Havn søgte i 2015 om tilladelse til udvidelse af havnen. På det tidspunkt blev der igangsat en proces for planlægning og miljøvurdering af udvidelsen. I den forbindelse er der gennemført en første offentlig høring fra d. 22. december 2015 - 22. januar 2016.

Plan- og miljøvurderingsprocessen blev af flere årsager herefter forsinket, og blev først færdiggjort i 2020. Kommuneplantillæg, lokalplan samt en miljøvurdering af både planer og det samlede projekt var i offentlig høring i efteråret 2020.

Ærø Kommune er myndighed for planlægningen, mens myndighedskompetencen for miljøvurderingen er fordelt på Kystdirektoratet, Trafikstyrelsen samt Ærø og Svendborg Kommuner.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012. Trafikstyrelsen skal i den forbindelse screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

Trafikstyrelsen gav d. 7. juli 2021 tilladelse til havneudvidelsen.

Søby Havn har d. 25. november 2021 ansøgt om tilladelse til et projekt, der i udstrækning er noget mindre end det tilladte fra 2021, og indeholder nyttiggørelse af opgravet materiale frem for klapning. Endvidere er den udvidelse af lystbådehavnen, der var i det oprindelige projekt droppet.

Bygherre har d. 7. februar 2022 indsendt supplerende notat om udbygningens miljøkonsekvenser.

Det er Trafikstyrelsens foreløbige vurdering, at det fremlagte mindre projekt, miljøvurderingsmæssigt er indeholdt i miljøkonsekvensrapporten fra 2020.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Trafikstyrelsen opfordrer derfor alle interesserede til at kommentere materialet vedrørende eventuelle miljøpåvirkninger og indsende høringssvar senest den 23. maj 2022 med henvisning til journal nr. 2021-033043.

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedrørende sagen, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.