Miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Øresundsmotorvejen

05-08-2022

Trafikstyrelsen har på baggrund af den offentlige høring udarbejdet et høringsnotat som kan hentes nedenfor.

Sund & Bælt planlægger at udvidelsen af Øresundsmotorvejen grundet trafikale udfordringer i myldretrafikken. Projektet er inkluderet i den politiske aftale Infrastrukturplan 2035.  

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje mv. Projektet behandles efter vejloven på baggrund af delegationsbekendtgørelsen, nr. 45 af 17. januar 2023 om delegation af kompetencen i kapitel 2 a i lov om offentlige veje mv. til Sund & Bælt Holding A/S

Sund & Bælt har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport med tilhørende bilag som belyser miljøpåvirkningerne for udvidelsen af Øresundsmotorvejen.

Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag sendes hermed i myndighedshøring, samt offentlig høring i otte uger. Da materialet er omfattende, kan dette tilgås via følgende link: https://filkassen.statens-it.dk/u/lfvfd_P733mH-99r/7d6b03c0-93fa-4a40-8905-108b6f0b5792?l eller findes på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Eventuelle bemærkninger til rapporten bedes indsendt senest den 8. december 2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-077460.

Send bemærkninger