Journalnummer 2022-097668

Bundsikring i Fredericia Havn

16-12-2022

Trafikstyrelsen har den 14/12-2022 modtaget ansøgning fra Cross-bridge Energy A/S om etablering af bundsikring ved kaj 41.

Trafikstyrelsen har den 14/12-2022 modtaget ansøgning fra Cross-bridge Energy A/S om etablering af bundsikring ved kaj 41.

Ved kaj 41 i Fredericia Havn er der igennem årerne sket erosion af havnebunden foran kajen pga. påvirkninger fra propeller i forbindelse med skibes manøvrering ved kajen. Derfor planlægger Crossbridge Energy at etablere en bundsikring, som sikrer mod fremtidig erosion, og som sikrer kajens bæreevne i mange år frem. Bundsikringen etableres i hele anløbskajens længde.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 111, Røjle Klint og Kasmose Skov som ligger ca. 2,3 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 111 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af særligt kalkoverdrev, kildevæld, surt overdrev og Elle- og askeskov.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 20/1-2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journal nummer 2022-097668

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.