Journalnr. 2022-108226

Cykelsti mellem Trustrup og Homå på Djursland

16-12-2022

Trafikstyrelsen har 13. december 2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om tilladelse til anlæg af cykelsti langs rute 15 mellem Trustrup og Homå på Djursland.

Trafikstyrelsen har 13. december 2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om tilladelse til anlæg af cykelsti langs rute 15 mellem Trustrup og Homå på Djursland. Cykelstien skal være med til at fremme sikkerheden for de bløde trafikanter udenfor byerne og få flere børn og voksne til at vælge cyklen som transportmiddel. Formålet med projektet er at skabe en god og sikker forbindelse for pendlere og især større skolebørn, der skal til Grenå.

Projektet omfatter udvidelse af eksisterende cykelbaner i Trustrup og etablering af enkeltrettede cykelstier efter byskiltet ved Trustrup, som bliver tilsluttet de eksisterende cykelstier ved Homå. Strækningen er ca. 2,6 kilometer lang. Når projektet er udført, vil der være cykelforbindelse hele vejen fra Trustrup til Grenå – en strækning på 8 kilometer. Strækningen mellem Trustrup og Homå er i landzone med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t.

Vejdirektoratet eksproprierer areal til anlæggelsen af cykelstien samt arealer til afvanding og dæmningsskråninger. Cykelstien anlægges fra et midlertidigt eksproprieret areal (arbejdsareal) på ydersiden af de permanent eksproprierede arealer. Arealet leveres tilbage til lodsejer efter færdiggørelsen. Arbejdsarealet er generelt 10 m bredt, men indsnævres til 5 m hvor projektet påvirker beskyttede jorddiger. Ved beboelsesejendomme indsnævres både det permanente og midlertidige eksproprieret areal mest muligt, hvilket fremgår af de vedlagte oversigtsplaner. Arbejdet kan udføres med almindeligt anlægsmateriel og der forventes ikke udført særligt støjende arbejder. Der vil ligeledes kun blive arbejdet indenfor normale arbejdstidspunkter, og der vil ikke blive udført natarbejder.

En del af projektet udføres indenfor fredningen af Homå Kirke, bl.a. flyttes et busskur indenfor fredningen. Vejdirektoratet har opnået dispensation fra fredningen af fredningsnævnet.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt til vvm@trafikstyrelsen.dk senest den 13. januar 2023 med henvisning til journalnummer 2022-108226.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.