Journalnr. 2022-095918

Afgrænsningsudtalelse til projektændringer for indbygning af havbundssediment i fase 1 og ændring af nordlig perimeter

14-12-2022

Den 31. maj 2022 blev der indgået politisk aftale om at miljøvurdere projektændringer til Lynetteholm vedr. ændring af den nordlige dæmning fra spunsvæg til stendæmning samt indbygning af havbundssediment i fase 1.

 Den 31. maj 2022 blev der indgået politisk aftale om at miljøvurdere projektændringer til Lynetteholm vedr. ændring af den nordlige dæmning fra spunsvæg til stendæmning samt indbygning af havbundssediment i fase 1.

 Trafikstyrelsen er myndighed for ændringer eller udvidelser af Lynetteholm, jf. § 4 i LOV nr. 1157 af 11/06/2021 om anlæg af Lynetteholm. § 4 stk. 4 i lov om anlæg af Lynetteholm foreskriver endvidere, at ændringer eller udvidelser behandles efter BEK nr. 517 af 24/03/2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

 Trafikstyrelsen skal jf. § 19 stk. 4 i BEK nr. 517 høre berørte myndigheder, inden styrelsen afgiver afgrænsningsudtalelse. Vedhæftet er udkast til afgrænsningsudtalelse og styrelsen skal i denne forbindelse bede hørings- og orienteringsparter om eventuelle bemærkninger til afgrænsningsudtalelsen.

 Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 4. januar 2023 til nave@trafikstyrelsen.dk cc VVM@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-095918.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

 Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til afgrænsningsnotatet, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.