Anløbsbro for havnerundfart i Nyhavn

06-07-2022

Havnens Skibsreparationer A/S ønsker at etablere af ny anløbsbro samt billethus til brug for havnerundfart i Nyhavn. Havnens Skibsreparationer, der er ejer af Netto-bådene, er ejer af en eksisterende anløbsbro på samme lokation samt billethus.

Havnens Skibsreparationer A/S ønsker at etablere af ny anløbsbro samt billethus til brug for havnerundfart i Nyhavn. Havnens Skibsreparationer, der er ejer af Netto-bådene, er ejer af en eksisterende anløbsbro på samme lokation samt billethus. Projektet indebærer, at den eksisterende anløbsbro, billethus og øvrige faciliteter tilhørende Havnens Skibsreparationer fjernes, og der etableres en ny anløbsbro med tilhørende billethus.

Den nye anløbsbro optimerer besejlingsforholdene i Nyhavn. Det skyldes først og fremmest, at den nye anløbsbro anlægges i forlængelse af den eksisterende anløbsbro, som fjernes. Det betyder, at vendepladsen i bunden af kanalen bliver større, hvilket forbedrer sejladsmulighederne. Derudover sikrer den nye anløbsbro, at der kan ligge to havnerundfartsbåde i forlængelse af hinanden, hvorved havnerundfartsbådene ikke er til gene for sejladsen.

Anløbsbroens størrelse gør det muligt at etablere billethuset på broen, og billethuset fjernes fra kajen, hvorved det tiltænkte frie kig fra pladsen med Mindeankeret til kanalen forbedres. Anløbsbroens størrelse sikrer, at passagerer, når de venter på havnerundfartsbådene, kan opholde sig på anløbsbroen. Derved undgås kødannelse på vejen og uhensigtsmæssige trafikale situationer, når fodgængere og cyklister skal forbi køen til havnerundfartsbådene. Der ryddes op i gadebilledet, idet eksisterende flagstænger og skiltning fjernes, og der opsættes nyt udstyr, som i højere grad er tilpasset områdets særlige karakter.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM pligtigt.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

Anlægget placeres ca. 5000 meter fra Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for og ca. 7500 meter fra Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav. Trafikstyrelsen vurderer ikke at anlægget vil påvirke Natura 2000 områderne.

Projektet befinder sig i 'vandområdedistrikt Sjælland', da projektet ønskes etableret i Nyhavnskanalen ud for kaj nr. 147. Nyhavnskanalen består af kystvande. Projektet vurderes ikke at påvirke målsætninger og vandkvaliteten for vandområdet. Projektet vurderes ikke at påvirke muligheden for at opnå/opretholde god miljøtilstand i havet, jf. havstrategilovens 11 deskriptorer.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering. 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 10. august 2022 med henvisning til journal nummer 2022-080070.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Indsend høringssvar til styrelsen på vvm@trafikstyrelsen.dk