Etablering af en sydlig og nordlig brygge i Kronløbsbassinet

04-07-2022

Udviklingsselvskabet By & Havn I/S har den 27. april 2022 ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til etablering af en sydlig og nordlig brygge i Kronløbsbassinet, Københavns Havn.

Udviklingsselvskabet By & Havn I/S har den 27. april 2022 ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til etablering af en sydlig og nordlig brygge i Kronløbsbassinet, Københavns Havn. Bryggerne har et samlet areal på ca. 1.964 m2, samlet længde på ca. 491 m og 4 m bred.

Bryggerne udføres som en dækkonstriktion, der understøttes af stålvanger, pæle og strøer. I anlægsfasen nedrammes ca. 130 pæle, der bliver nedbragt i etaper i tidsrummet 8-17 efter Københavns Kommunes forskrifter.    

Ansøgningen er håndteret og indsendt af Sleth A/S.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM pligtigt.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 143 ”Vestamager og havet syd for” beliggende ca. 5 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: sandbanke (1110), Lagune (1150), Strandeng (1330), grå/grøn klit (2130) og levesteder for ynglefuglene klyder, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier.

Trafikstyrelsen vurderer ud fra det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket. Det vurderes ligeledes at vandområdeplanerne eller havstrategilovens deskriptorer ikke påvirkes negativt af projektet.  

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 8. august 2022 med henvisning til journal nummer 2022-067526.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Indsend høringssvar til styrelsen på vvm@trafikstyrelsen.dk

 

Send bemærkninger