Journalnr. 2021-017264

Etablering af cykelsti på Oddenvej

04-03-2022

Vejdirektoratet har trukket ansøgningen tilbage.

Vejdirektoratet har d. 28. februar 2022 indsendt ansøgning om tilladelse til at etablere en cykelstiforbindelse mellem Løvevej og Havnebyen på Sjællands Odde.

Projektets formål er at skabe en cykelstiforbindelse mellem Løvevej og Havnebyen. Projektet skal øge sikkerheden og trygheden for cyklister langs Oddenvej mellem Løvevej/Lumsås og Sjællands Odde/Havnebyen.

Cykelstien anlægges som en dobbeltrettet cykelsti med en bredde på 2,5 m på sydsiden af Oddenvej. Cykelstien er foreslået etableret med en 3 m bred skillerabat til eksisterende vej. Strækningen er ca. 2,3 km.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

Trafikstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Området er udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: lagune (1150), bugt (1160), kalkoverdrev (6210), kalksandoverdrev (6120), sure overdrev (6230), klithede (2140), grå/grøn klit (2130), enebærklit (2250) og rigkær (7230) samt arter som f.eks. mygblomst, enkelt månerude, odder, klokkefrø, rørhøg, havørn og splitterne samt trækfugle som f.eks. grågås, ederfugl, fløjlsand og klyde. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag, at udpegningsgrundlaget ikke vil blive påvirket.

Da området er lokalitet for bilag IV-arten, markfirben er projektet udarbejdet således, at der sker mindst mulig forstyrrelse af arten og der udlægges nye arealer med gode livsbetingelser for markfirben.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 22/6-2022 med henvisning til journalnummer 2021-017264.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.