Journalnummer 2022-081547

Planlægningen af Metrolinje 5

31-10-2022

Et politisk flertal i Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation har ønsket at undersøge, hvordan en ny metrolinje M5 kan understøtte en bæredygtig byudvikling i de nye områder på Kløverparken, Refshaleøen og Lynetteholm.

En ny metrolinje kan være med til at skabe ekstra kapacitet. Den vil aflaste det eksisterende metrosystem, så der er plads til alle passagererne, også i myldretiden. Dermed er en ny metrolinje en vigtig del af udbygningen af en effektiv, bæredygtig og sammenhængende infrastruktur i København.

På baggrund af den indledende offentlige høring (idéfasehøringen) har Københavns Kommunes Økonomiudvalg den 21. februar 2023 besluttet, at en linjeføring fra København H via Amagerbrogade Syd til Lynetteholm med forlængelse til Østerport skal ligge til grund for afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten.

Metroselskabet har i samarbejde med Københavns Kommune og Trafikstyrelsen udarbejdet afgrænsningsnotat for indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse projektets påvirkninger af miljøet.

Afgrænsningsnotatet har været i høring i perioden 31. oktober 2022 - 5. april 2023.

Det er Københavns Kommune, der er myndighed for miljøvurderingen af størstedelen af projektet. De dele, der krydser havneområdet er Trafikstyrelsens ressort.

Efter miljøvurderingslovens § 17 er Københavns Kommune kompetent myndighed for miljøvurderingen af projektet på land.

Efter § 2, stk. 3 i bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne (bekg. nr. 517 af 24. marts 2021) er Trafikstyrelsen kompetent myndighed for miljøvurderingen af den del af projektet, som ligger i Københavns Havn.

Læs den endelige afgrænsningsudtalelse og tilhørende materiale her: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-25042023