Udvidelse af Hirtshals Havn

14-09-2022

Hjørring Kommune har igangsat udarbejdelse af plangrundlag og miljøvurdering for udvidelse af Hirtshals Havn

Hirtshals Havn ønsker at udvide havnen med ny indsejling, større svajebassin, nye kajer og spulefelt samt dertilhørende nye landopfyldning med henblik på etablering af et nyt erhvervsområde for havnerelaterede erhverv.

Havnen ønsker desuden mulighed for opstilling af vindmøller på de nye havnearealer, men da møllernes antal, opstillingsmønster, størrelse m.v. endnu ikke er kendt vil plangrundlag for opstilling af vindmøller derfor kun udgøre kommuneplandelen, mens lokalplandelen afventer, at der på et senere tidspunkt udarbejdes et konkret vindmølleprojekt som ansøges særskilt.

Etablering af ny havneindsejling, nye moler og kajanlæg, havnebassiner samt opfyldning af arealerne mellem molerne og kajanlæg er et anlægsprojekt, som er omfattet af Havneloven. Hirtshals Havn har derfor ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse hertil. Sideløbende med Kommunens planlægningsarbejde udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet. Denne miljøvurdering udarbejdes i samarbejde mellem Hirtshals Havn, Hjørring kommune og Trafikstyrelsen.

Hjørring Kommune er myndighed for planforholdene, mens myndighedskompetencen for miljøkonsekvensvurderingen er fordelt mellem Hjørring Kommune (anlæg på land, når ”vand er blevet til land”) og Trafikstyrelsen (anlæg på søterritoriet – nye moler, stensætninger og kajer).

Projektet er VVM-pligtigt jf. ”Bekendtgørelse nr. 517 af 24/03/2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne” og jf. ”LBK nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”, dvs. der skal udarbejdes miljøkonsekvensvurderinger af det konkrete projekt. Der skal samtidig udarbejdes miljøvurdering af plangrundlaget (kommuneplantillæg og lokalplan).

Fælles høring

Dette er en fælles høring af berørte myndigheder, foreninger og offentligheden om indholdet i miljøvurderingerne af havneudvidelsen og de kommende havnearealer, herunder planlægning for de nye havnearealer og vindmøller.

Høringsfristen er fredag den 23. december 2022.

Læs om projektet, afgrænsningsnotatet, høringen og indsendelse af høringssvar her:

Hjørring - Havneudvidelse - Høring af berørte myndigheder og offentligheden om indhold i miljøvurderinger - Hjørring Kommune (niras.dk)

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedrørende sagen, vil kunne optræde hos de respektive myndigheder.

Du er velkommen til at sende bemærkninger til vvm@tbst.dk med henvisning til journal nr.: 2021-010889.