Etablering af cykelsti langs Odensevej i Svanninge Bakker

13-09-2022

Trafikstyrelsen har den 1/9-2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etablering af cykelsti langs Odensevej gennem Svanninge Bakker.

 Trafikstyrelsen har den 1/9-2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om etablering af cykelsti langs Odensevej gennem Svanninge Bakker.

 Projektets formål er at øge cyklisternes sikkerhed og tryghed på Odensevej på strækningen mellem rundkørslen ved Nyborgvej og Svanninge Bakker nord for Faaborg.

 På de nordligste ca. 450 m af den projekterede strækning vil cykelstien tangere habitatområde ”H240 - Svanninge Bakker”.

Væsentlighedsvurderingen viser, at realisering af projektet ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde H240. Projektet forhindrer ikke gennemførsel af mål og indsatser i de gældende Natura 2000-planer eller de gældende Natura 2000-plejeplaner for lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper. Det vurderes samlet set, at realisering af projektet ikke vil skade Natura 2000-området integritet fordi bevaringsmålsætningerne for habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget ikke påvirkes væsentligt. Der vil ikke blive etableret arbejdspladser eller anstillingspladser i Natura 2000 området.

På de nordligste ca. 450 m af den projekterede strækning vil cykelstien tangere et område med §3 overdrev. Området ligger indenfor Natura2000 området som beskrevet ovenfor og vil ikke blive berørt.                        

Projektet er udarbejdet således, at man undgår påvirkning af hasselmus og markfirben og opretholdelse af områdets økologiske funktionalitet.

Ansøgningen er vedlagt en væsentlighedsvurdering, der påviser, at der ikke sker påvirkning af Natura 2000 område eller habitatarter.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 12/10-2022 med henvisning til journalnummer 2022-060272.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.