Journalnummer 2023-126017

Omlægning af gasledninger på Vestfyn

18-04-2023

Trafikstyrelsen har den 30. marts 2023 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om omlægning og flytning af en del af gastransmissionsnettet i forbindelse med planlægning af ny bane over Vestfyn.

Trafikstyrelsen har den 30. marts 2023 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om omlægning og flytning af en del af gastransmissionsnettet i forbindelse med planlægning af ny bane over Vestfyn. Der skal flyttes tilhørende reguleringsstationer, hvilket medfører, at Evida (det nationale gasdistributionsselskab) ligeledes skal omlægge dele af fordelingsnettet og distributionsnettet for at kunne modtage gassen fra Energinet.

Vejdirektoratet anlægger sammen med Banedanmark en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense til Kauslunde. I den forbindelse skal Energinet omlægge og flytte en del af gastransmissionsnettet og tilhørende reguleringsstationer.

Konkret drejer det sig for Evida om 2 delprojekter et vestligt ved Gedstedvej og et østligt ved Koelbjergvej, hvor der samlet skal etableres ca. 2.200 meter ny 19 bar stålledning og nedlægges 1.500 meter eksisterende som graves op, når de nye ledninger er taget i brug.

Ledningerne lægges i åben ledningsgrav med en dybde på minimum 1,2 meter, som graves med almindelige gravemaskiner og alment anvendte gravemetoder. Ved krydsning af veje, beskyttede vandløb, beskyttede sten- og jorddiger samt levende hegn sker krydsning med styret underboring. Ligeledes anvendes der styret underboring ved krydsning af hedeareal som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 areal.

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (NATURA 2000 – Fuglebeskyttelsesområde nr. 119 og NATURA 2000 – Habitatområde nr. 163) er beliggende ca. 10 km vest for den vestlige del af projektområde. Området berøres ikke af projektet.

Af Lov om anlæg af en ny jernbane over Vestfyn (2019/1 LF 14) fremgår det, at ved ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet finder reglerne om ændringer eller udvidelser af statslige jernbaneanlæg og dertil knyttede projekter anvendelse. Trafikstyrelsen således ansvarlig myndighed for sagsbehandling af projektet, herunder at vurdere om ændringerne kan have miljømæssige konsekvenser.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 29. maj 2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-126017.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Senest opdateret 21-06-2023