Journalnummer 2023-136826

Opførelse af lærlingeby på Strandholmgård

2023

Trafikstyrelsen har den 09.06.2023 modtaget ansøgning fra Femern A/S om opførelse af lærlingeby på Strandholmgård. Som led i et projekt med at skabe en Lærlingeby ønsker Femern A/S at etablere lærlingeboliger på Strandholmgård, der i dag anvendes som blandt andet kontor- og lagerfaciliteter i forbindelse med Femern-projektet.

Til hørings- og orienteringsparter

Trafikstyrelsen har den 09.06.2023 modtaget ansøgning fra Femern A/S om opførelse af lærlingeby på Strandholmgård

Som led i et projekt med at skabe en Lærlingeby ønsker Femern A/S at etablere lærlingeboliger på Strandholmgård, der i dag anvendes som blandt andet kontor- og lagerfaciliteter i forbindelse med Femern-projektet.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ift. ændringer i projektet om en fast forbindelse over Femern Bælt og tilhørende landanlæg, jf. § 7-9 Femernloven samt tilhørende VVM-bekendtgørelse. Styrelsen skal derfor ved en screening vurdere, hvorvidt der i forhold til det oprindelige projekt skal udarbejdes en yderligere miljøkonsekvensvurdering af ændringsprojektet samt om der skal udarbejdes en yderligere konsekvensvurdering af Natura 2000-områder.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer[1].

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 10. august til vvm@trafikstyrelsen.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-136826. Styrelsen skal gøre opmærksom på høringsperioden er forlænget med 15 dage på grund af sommerferien.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

[1] BEK nr. 53 af 22/01/2018 om ændring af bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter.