Journalnummer 2023-122597

VVM-screening af projektændringer ift. ombygning af Aarhus H

11-08-2023

Banedanmark søgte d. 13. marts 2023 Trafikstyrelsen en screeningafgørelse for de projektændringer Banedanmark har foretaget for Projektet Helhedsløsningen for Aarhus H i forhold til den vedtagne anlægslov (Lov nr. 565 af 10/05/2022 om ombygning af Aarhus H).

 

 

Nærværende ansøgning af 8. august 2023 erstatter ansøgning af 13. marts 2023 efter aftale med Trafikstyrelsen, da der er sket større ændringer af projektet. Banedanmark har endvidere indarbejdet konkrete bemærkninger fra Miljøstyrelsen (Natura2000- områder og bilag IV-arter) og Moesgård Museum (arkæologi) som fremkom ved høring af berørte myndigheder ved den første ansøgning. Aarhus Kommune kom med bemærkninger om støj i høringen. Disse bemærkninger indgår ligeledes i den fornyede ansøgning. Det er Trafikstyrelsens vurdering, at miljøgenerne er minimeret i ansøgningen af 8. august ift. ansøgningen af 13. marts. Det er endvidere tydeliggjort, at der vedtages en kompensationsordning, således at beboere, der får væsentlige støjgener kan få en økonomisk kompensation for støjgenerne.

Banedanmark har i de kommende år en række større anlægsprojekter, der skal udføres på og i umiddelbar nærhed af Aarhus H. Det drejer sig om følgende projekter:

  • Fornyelse af spor og konstruktioner
  • Hastighedsopgradering
  • Udrulning af nye signaler
  • Elektrificering
  • Øget kapacitet, perronforlængelse og etablering af spor 8

Projekterne var oprindeligt planlagt udført efter hinanden fra 2023 til 2027. Dette ændres nu, således at projekterne gennemføres under samme spærringsmønster for at reducere de samlede trafikale påvirkninger for passagererne og togoperatørerne på Aarhus H. Mobilisering starter i efteråret 2024, og de egentlige anlægsarbejder starter ultimo 2024, så det er muligt at ibrugtage elektriske tog på strækningen i 2027.

Det fremgår af anlægslovens §5, at ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet anvendes reglerne om ændringer eller udvidelser af statslige jernbaneanlæg og dertil knyttede projekter i kapitel 6 a i jernbaneloven og regler udstedt i medfør heraf. Det betyder, at Trafikstyrelsen er myndighed for at træffe screeningsafgørelse for ændringer af projektet, som vurderes at kunne medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Ændringerne og deres konsekvenser på de miljøområder, hvor ændringerne potentielt medfører ændringer i miljøpåvirkningerne er beskrevet i ansøgningen. Projektområdet er beliggende på arealer, der under nuværende forhold benyttes til jernbaneaktiviteter. Gennemførelse af projektet vil således ikke medvirke til ændring af arealanvendelse indenfor projektområdet, men ændringerne medfører mindre ændringer i pålæg af servitutter på et fåtal tilstødende ejendomme. I anlægsfasen anvendes midlertidige arbejdsarealer udenfor jernbaneområde. Disse arealer retableres, når anlægsarbejderne er afsluttet.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 233 Brabrand Sø med omgivelser. Natura 2000-område nr. 233 Brabrand Sø med omgivelser er primært karakteriseret ved de to store næringsrige søer Brabrand Sø og Aarslev Engsø samt den omgivende vådbundsvegetation som rummer flere rigkær og mindre skovpartier. Udpegningsgrundlagte består af Næringsrig sø, Rigkær, Bøg på muld, Ege blandskov og

91E0 Elle- og askeskov. Arterne omfatter Damflagermus (Myotis dasycneme), Odder (Lutra lutra) og Stor vandsalamander (Triturus Cristatus). Udpegningsgrundlaget vurderes ikke at blive påvirket af projektændringerne.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 11. september 2023 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer 2023-122597.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.