Journalnr. 2023-114523

Bådebroer ved Nokken i Københavns Havn

09-02-2023

By og Havn har trukket ansøgningen tilbage

Trafikstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Udviklingsselskabet By og Havn om bygning af 3 bådebroer ved Nokken i Københavns Havn.

Trafikstyrelsen udsendte d. 9. februar en høring af en ansøgning fra Udviklingsselskabet By og Havn om bygning af 3 bådebroer ved Nokken i Københavns Havn. Projektet er siden blevet justeret efter forhandling med Københavns Kommune og haveforeningen Nokken. Projektet består nu af tre broer som angivet på vedhæftede kort. Alle øvrige forhold er uændrede i forhold til høring af 9. februar.

Eksisterende bådklub skal flyttes fra Frederiksholmsløbet, da der skal pågå anlægsarbejder ifm. udviklingen af Enghave Brygge Syd. Der udføres ramning af pæle med brug af soft start procedure. Til disse pæle fastgøres en 21 m og 3 m bred bådebro. Yderligere etableres der et træplateau på broerne, hvor til der fastgøres en mindre landgang.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Trafikstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt. Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

Nærmeste marine Natura 2000-område er område nr. nr. 143 (Vestamager og havet syd for) beliggende ca. 1-1,5 km fra projektområdet.

Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger.

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at der er væsentlige miljømæssige påvirkninger ved anlægget og, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 143 ikke vil blive påvirket.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 12/6-2023 til VVM@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-114757.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.
De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

 

Senest opdateret 03-07-2023