Journalnummer 2022-081381

Udvidelse af Rønne Havn, etape 3 – Planforslag, tilladelse og miljøvurdering

10-07-2023

Rønne Havn ønsker at gennemføre etape 3 af den igangværende havneudvidelse, der bl.a. omfatter tilvejebringelse af ca. 10 ha nye oplagsarealer samt etablering af en 280 m lang kaj. Udvidelsen sker for at sikre havnes fremtidige rolle som samle- og udskibningshavn for havvindmøller.

Rønne Havn har som bygherre ansøgt om udvidelse af havnen med henblik på fortsat at være en vigtig havn i Østersøen for samling og udskibning af store vindmøller.

Formålet med udvidelsen er at skabe plads til oplag og samling af store vindmøllekomponenter. Oplagsarealerne etableres ved delvis opfyldning af det eksisterende Fiskeribassin samt ved at inddrage eksisterende havneareal syd og øst for Fiskeribassinet, hvor eksisterende bygninger fjernes. Der etableres en ny servicekaj i Fiskeribassinet samt en ro-ro rampe foran den eksisterende ro-ro rampe ved Krydstogtkajen (kaj 32).

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen sender derfor nedenstående forslag og udkast i høring:

  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Forslag til lokalplan
  • Udkast til tilladelse til landsiden af projektet
  • Samlet miljøkonsekvensrapoort for planer og projekter

Høringsperioden er 7. juli 2023 til den 18. september 2023.

Link til annoncering af høringen findes på Bornholms Regionskommunes hjemmeside: https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udvidelse-af-R%C3%B8nne-Havn,-Etape-3-%E2%80%93-Din-mening-om-planforslag,-tilladelse-og-milj%C3%B8vurdering.aspx

Bornholms Regionskommune er myndighed for både kommuneplantillæg, lokalplan og landsiden af projektet. Trafikstyrelsen er myndighed for vandsiden at projektet.

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen har valgt at lave en samlet miljøvurdering af kommuneplantillægget, lokalplanen, tilladelsen til landsiden af projektet og tilladelsen til vandsiden af projektet.

Du kan sende dine høringssvar via den digitale side på Bornholms Regionskommunes hjemmeside https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/379/27873. Høringssvar kan også sendes med post, mrk. ’Udvidelse af Rønne Havn – Etape 3’ til: Plan, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge

Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt på dit høringssvar.

Bornholms Regionskommune modtager alle høringssvar. Når den offentlige høring er afsluttet, vil Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen gennemgå høringssvarene og fordele høringssvarene efter myndighedsområde. Herefter skal Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune beslutte om de vil vedtage Kommuneplantillæg nr. 19, Lokalplan nr. 151 og tilladelse til landsiden af projektet.

Trafikstyrelsen udarbejder sideløbende en tilladelse til søterritoriet af projektet. Herefter offentliggøres det endelige plangrundlag og begge tilladelser til projektet af Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen.

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen har udsted tilladelse til projektet den. 1. december 2023.