Journalnummer 2023-129697

Tilladelse til afvandingsbassin på Lolland ifm. Femernforbindelsen

20-06-2023

Trafikstyrelsen har den 28. april 2023 modtaget ansøgning fra Banedanmark om ændring til Femern Bælt projektet i form af etablering af et afvandingsbassin på Kærstrup Gods på Lolland.

I tillæg til miljøredegørelsen for Ringsted-Femern Banen fra 2014 er det forudsat, at der på en række delstrækninger etableres grøftebassiner, hvor tværgående skotter reducerer udledning af overfladevand, eller der etableres grøfteudvidelser. Det har dog vist sig, at det ikke kan lade sig gøre i praksis, da de planlagte skot i banegrøfterne hydraulisk ikke kan etableres således at kommunens udledningskrav kan overholdes.

Derfor har Banedanmark i 2021 projekteret afvandingsbassiner langs banestrækningen på Lolland. Denne projektændring blev screenet og godkendt af Trafikstyrelsen. Siden 2021 har det vist sig, at der er behov for at etablere endnu et afvandingsbassin ved Kærstrup Gods på Lolland i Lolland Kommune.

Afvandingsbassinet ved Kærstrup Gods i Lolland Kommune vurderes ikke at afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger. Projektændringen er derfor ikke anmeldt til VVM-screening efter BEK nr. 1106 af 28/09/2017 om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

Dog vil projektet afstedkomme arealmæssige ændringer, og det vurderes derfor, at etablering af afvandingsbassinet er en udvidelse af anlægsprojektet. Ændringer eller udvidelse af anlægsprojektet (Ringsted-Femern Banen), som er omfattet af VVM-bekendtgørelsens § 2, ikke må påbegyndes, før Trafikstyrelsen

  1. har truffet afgørelse om, at ændringen eller udvidelsen kan gennemføres uden yderligere miljømæssige vurderinger, eller
  2. har meddelt tilladelse til ændringen eller udvidelsen af anlægsprojektet.

Lolland Kommune og Kærstrup Gods har været hørt forinden Trafikstyrelsens afgørelse.