Journalnummer 2023-113997

Afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensvurdering af Cykelsti langs Oddenvej

03-03-2023

Vejdirektoratet ønsker at bygge en cykelsti langs Oddenvej på strækningen mellem Løvevej og Havnebyen.

Vejdirektoratet ønsker at bygge en cykelsti langs Oddenvej på strækningen mellem Løvevej og Havnebyen.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet (VVM) i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje (LOV nr. 658 af 08/06/2016; Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love).

Vejdirektoratet har jf. Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven (LOV nr. 434 af 16/03/2021) ønsket at lave en frivillig miljøkonsekvensrapport for at have mulighed for at analysere forskellige alternativer. Behovet for belysning af alternativer er udsprunget dels af naturbeskyttelseshensyn, dels af trafiksikkerhedshensyn og dels af hensyn til sommerhusbebyggelsen langs vejen.

Vejdirektoratet har i samarbejde med Trafikstyrelsen udarbejdet vedhæftede afgrænsningsnotat mhp. at klargøre, hvilke temaer der skal belyses i miljøkonsekvensrapporten.

Notatet udsendes hermed i høring i perioden 3. marts til 27. marts 2023. Bemærkninger bedes indsendt til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til j. nr. 2023-113997.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Senest opdateret 28-02-2023