Journalnr. 2023-121569

Justeret udformning af motorvejskryds Aarhus N

2023

Trafikstyrelsen har 14. marts 2023 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om justering af motorvejskryds Aarhus N i forhold til den vedtagne anlægslov.

Ved den ændrede udformning af motorvejskrydset etableres to kørespor på sløjferampen fra E45 nord mod Djurslandsmotorvejen, som skal forbedre forbindelsen mellem E45 og Djurslandsmotorvejen. Samtidig er der forslået to gennemgående kørespor i begge retninger på Aarhusvej/Søftenvej, som forbinder Søften/Hinnerup med det nordlige Aarhus, hvilket giver højere kapacitet for den lokale trafik.

Den ændrede udformning skyldes komplicerede trafikafviklingsforhold på strækningen. Den nye udformning vil være med til at sikre, at trafikken kan opretholdes i alle retninger under anlægsfasen. Derudover har Vejdirektoratet oplevet en efterspørgsel fra entreprenører og arbejdstilsynet om mere arbejdsareal ved projekter, som pågår i nærhed af tæt trafik.

De konkrete ændringer er beskrevet i projektbeskrivelsen.

Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 08/06/2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 434 af 16/03/2021 om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven.

Trafikstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 17 d i samme lov.

Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i ”Bekendtgørelse nr. 451 af 08/05/2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter”, med senere ændringer.

Nærmeste Natura 2000-område er område N 233 Brabrand Sø med omgivelser ca. 8 km. Natura 2000-område nr. 233 er udpeget på baggrund af tilstedeværelsen af Stor vandsalamander, Damflagermus, Odder, Næringsrig sø, Rigkær, Bøg på muld, Ege-blandskov samt Elle- og askeskov. Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Endvidere er der registreret flagermus i projektområdet. Påvirkningen af disse vurderes at være uændret ved projektændringen.

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektændringen bedes indsendt senest den 1. maj 2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-121569.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.