Journalnummer 2022-095918

Tilladelse til ændring af den nordlige dæmning fra spunsvæg til stendæmning, samt indbygning af havbundssediment i fase 1 i Lynetteholm

31-03-2023

Trafikstyrelsen sender hermed den supplerende miljøkonsekvensrapport vedr. ændring af den nordlige dæmning fra spunsvæg til stendæmning samt indbygning af havbundssediment i fase 1 i høring til og med 8. maj 2023.

Trafikstyrelsen har 23. september 2022 modtaget anmodning fra By & Havn om, at projektændring til Lynetteholm vedr. ændring af den nordlige dæmning fra spunsvæg til stendæmning samt indbygning af havbundssediment i fase 1 undergår en miljøkonsekvensvurdering uden forudgående screeningsafgørelse.

Trafikstyrelsen er myndighed for ændringer eller udvidelser af Lynetteholm, jf. § 4 i lov nr. 1157 af 11/06/2021 om anlæg af Lynetteholm.

Jf. § 4 stk. 3 i lov om anlæg af Lynetteholm skal Trafikstyrelsen behandle ændringer eller udvidelser efter bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelses-områder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne. By & Havn har jf. § 5 stk. 4 i samme bekendtgørelse ønsket at projektændringen undergår en miljøkonsekvensvurdering uden forudgående screeningsafgørelse.

By & Havn har derfor udarbejdet en supplerende miljøkonsekvensrapport med bilag, som blev færdiggjort 31. marts 2023.

Den supplerende miljøkonsekvensrapport for projektændringerne vedr. ændring af den nordlige dæmning fra spunsvæg til stendæmning samt indbygning af havbundssediment i fase sendes hermed i offentlig høring i perioden 31. marts – 8. maj 2023.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 8. maj 2023 til VVM@tbst.dk med henvisning til journalnummer 2022-095918.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

Senest opdateret 27-06-2023