Etablering af spildevandsledning under Kronløbet i Københavns Havn

06-10-2023

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 17. maj 2023 fra HOFOR om tilladelse til etablering af spildevandsledning under Kronløbet i Københavns Havn. 

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i Metroloven . Trafikstyrelsen vurderer, at anlægget ikke kan karakteriseres som vandledninger over større afstande hvorfor projektet ikke er omfattet af VVM bilag 2, 10. punkt j) ”Anlæg af vandledninger over større afstande” i Bekendtgørelse om VVM af projekter vedr. erhvervshavne og Københavns Havn.

Trafikstyrelsen varetager statens højhedsret på søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang og behandler desuden sagen herefter.

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 142 (Saltholm og omliggende hav) beliggende ca. 6,7 km fra projektområdet. Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af naturtyper og arters levesteder: sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og havterne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn.

Projektansøgningen har været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i perioden fra den 26. maj til den 9.juni 2023. Der er ikke indkommet høringssvar der har givet anledning til at stille specielle vilkår for arbejdet.

Trafikstyrelsen meddeler derfor tilladelse til etablering af spildevandsledning under Kronløbet i Københavns Havn.

Trafikstyrelsen vurderer, at projektet ikke strider mod almenhedens interesser.

Endeligt meddeler Trafikstyrelsen, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering i forhold til nærtliggende Natura 2000-områder af projektet.

Vilkår for afgørelsen kan ses i det vedlagte materiale.

Senest opdateret 06-10-2023