Geotekniske boringer ved Amagerværket

30-10-2023

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 5. september 2023 fra HOFOR A/S, om tilladelse til udførelse af geotekniske forundersøgelser ved Amagerværket i forbindelse med renovering af Østkaj.

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgning af 5. september 2023 fra HOFOR A/S, om tilladelse til udførelse af geotekniske boringer i forbindelse med renovering af Østkaj ved Amagerværket.

Trafikstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Desuden varetager Trafikstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Ansøgningen vedrører gennemførelse af geotekniske boringer i forbindelse med renovering af kaj/spuns ved Amagerværket. Spunsen er tæret og skal derfor omstøbes med beton. Der skal udføres geotekniske forundersøgelser, hvoraf tre stk. udføres på havet. Boringerne udføres fra platform udover kajkanten. De geotekniske boringer placeres på dels på havn og dels bag spuns og udføres til ca. 14 m.u.t. under vand. Projektområdet er en spunsvæg, som ikke kan anvendes af skibe.

Der forventes lokalt støj omkring boring, men der forventes ikke støjgener overgrænseværdierne. Der er 1200 meter til Margretheholmen og der er kraftværksbygninger imellem borested og beboelse.

Nærmeste Natura 2000-område er Saltholm og omkringliggende hav 4,7 km øst fra projektområdet. Det vurderes, at udtagning af boreprøver ikke vil påvirke miljøet og Natura 2000-området væsentligt.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

Hvis der indsendes bemærkninger til sagen, bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 9. oktober 2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk med henvisning til sagsnummer 2023-150624.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar, samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.