Miljøtekniske boringer i Nyborg Fjord ved Avernakke Pier

06-09-2023

Sweco A/S har på vegne af Nyborg Havn A/S med anmeldelse af 5. september 2023 ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til udførelse af miljøtekniske forundersøgelser i form af boringer i forbindelse med udvidelse af Avernakke Pier i Nyborg Fjord.

Boringerne vil skulle udføres på søterritoriet fra flåde af certificerede brøndborere efter brøndborebekendtgørelsen, og A-certificeret efter brøndborebekendtgørelsen. Typisk anvendes en flåde med mulighed for jack-up, arbejdsareal med plads til borerig samt containere til udstyr, energiforsyning og velfærdsfacilitet. Flåden slæbes til borestedet og flyttes efterfølgende fra borested til borested.

Boringerne udføres iht. Boringsbekendtgørelsen. Opboret fast materiale tilbagefyldes så vidt muligt i borehul via forerøret og borehuller afproppes med bentonit i senglaciale og glaciale aflejring, mens der foretages sortering af opboret materiale, som tilbagefyldes i toppen af borehullet. Aktiviteter i forbindelse med de miljøtekniske boringer skal ske i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter i danske farvande. Risikoen for sejladsen vurderes, og aktiviteterne anmeldes behørigt i Efterretninger for søfarende af hensyn til den øvrige skibsfart i området.

Det vurderes samlet at udførelsen af forundersøgelser som planlagt ikke vil indebære risiko for væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er tidligere udarbejdet en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med nærværende projekt, der grundigt beskriver det planlagte anlægsprojekt, forholdene i fjorden samt de mulige miljøpåvirkninger i såvel anlægs- som driftsfasen på de omkringliggende Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområder og faunaen i vandområdet i fjorden.

Trafikstyrelsen varetager Statens højhedsret over søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang. Styrelsen skal derfor give tilladelse til boringerne.

Eventuelle bemærkninger skal indsendes senest den 9. oktober 2023 til vvm@tbst.dk med henvisning til journal nr.: 2021-003903.

Efter høringen vil Trafikstyrelsen vurdere de indkomne bemærkninger og træffe afgørelse i sagen.

Vi gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at høringssvar samt navn, adresse og mailadresse på hvem, der er kommet med høringssvaret, vil kunne optræde i Trafikstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside”.

Senest opdateret 06-09-2023