journalnummer 2024-178600

Arkæologiske prøvegravninger i forbindelse med havneudvidelse i Aarhus

03-04-2024

I forbindelse med Aarhus Havns planlagte havneudvidelse skal der foretages ca. 20 marinarkæologiske prøvegravninger som vist på Figur 1. Havnen ønsker at gennemføre disse i juni måned 2024. Den marinarkæologiske forundersøgelse udføres ved at grabbe havbundsmateriale op på en pram, hvor det gennemses af arkæologer. Når sedimentet er gennemgået lægges det tilbage i hullet igen.

 

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der belyser miljøkonsekvenserne ved havneudvidelsen. Denne udsendes i 8 ugers offentlig høring ultimo uge 14. Miljøkonsekvensrapporten indeholder detaljerede beregninger og vurderinger af havneudvidelsens miljøpåvirkninger.

 

Baseret på Moesgaard Museums ønske om en gravedybde i udgravningerne fra ca. 1,5 m til 7,5 m, skal der afgraves mellem ca. 30 og 4.000 m³ pr. hul samlet set ca. 26.000 m³. Til sammenligning er der i den udarbejde miljøkonsekvensrapport for hele havneudvidelsen vurderet ud fra en samlet mængde på 1,5 mio. m³.

Spild af sediment under gravearbejde kan ikke undgås. Man vil stadig i umiddelbar nærhed af de marinarkæologiske prøvegravningerne kunne se sedimentspildet, men dette vil dog hurtigt aftage efter optagning og tilbagelægning.

 

Da der går et stykke tid inden anlægsarbejdet af selve havnen kan igangsættes, vurderes der ikke at være risiko for kummulative effekter mellem de to arbejder.

 

Trafikstyrelsen varetager statens højhedsret over søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang. Ansøgning behandles efter statens højhedsret over søterritoriet.

 

De nærmeste Natura 2000-områder samt de Natura 2000-områder, som er i hydrologisk forbindelse med projektområdet, da der ikke vurderes at kunne være en påvirkning af de områder, der ligger i større afstand til Yderhavnen. Dette omfatter områderne: Natura 2000-område nr. 234 (Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker), Natura 2000-områder nr. 233 Brabrand Sø med omgivelser), Natura 2000-område nr. 51 (Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs) og Natura 2000-område nr. 194 (Mejl Flak).

 

Modelberegninger af sedimentspredning og sedimentation i miljøkonsekvensrapporten viser, at sedimenter, der spredes under gravearbejder, ikke vil spredes ind i Natura 2000-områderne, og derfor vil de heller ikke kunne påvirke udpegede naturtyper og arter.

 

Trafikstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 2. maj 2024 til VVM@trafikstyrelsen.dk. med henvisning til journalnummer 2024-178600.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

De indkomne høringssvar oversendes til bygherre.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.